מדיניות פרטיות

דף הבית > מדיניות פרטיות

13/07/2017

 

1.   כללי

אתר האינטרנט (להלן: "האתר") של קבוצת מחשבים  EDP בע"מ  (להלן: "EDP") משווק את שירותיה של EDP בתחומי מחשוב ענן, הטמעת מערכות ERP, ניהול זהויות, מערכות מיחשוב ואבטחת מידע.

EDP מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה, על כן מפורסמים בזאת התנאים המהווים מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר. תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ומפרטים, בין היתר, את האופן שבו EDP משתמשת במידע הנאסף על ידה בעת גלישת המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידם.

תנאים אלה נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

2.   רישום באתר

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר לצורך קבלת מידע על שירותים המסופקים ע"י EDP, או לצורך מתן שירות ללקוחות פעילים, תתבקש להזין את המידע הנחוץ לשם כך. פרטים אלה יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא (פרטי + משפחה), שם החברה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים, EDP לא תוכל ליצור איתך קשר בכדי לספק לך מידע על השירותים שהיא מציעה או לספק לך שירות באם הינך לקוח פעיל.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

3.   מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר לצורך יצירת קשר או  לצורך קבלת שירות מ-EDP, יישמרו במאגר המידע של EDP, המוחזק על ידה בהתאם להיתר שניתן לפי חוק. מובהר, כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם באי מסירתם EDP לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

4.   שימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכוש, מידע , העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. EDP תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") ועל פי מדיניות פרטיות זו. במסירת הנתונים שלך אתה מסכים לכך שהנתונים שלך ישמשו את EDP  לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן:

 1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 3. לשם יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר.
 4. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 5. לשם יצירת אזורים אישיים באתר אשר יתאימו להעדפותיך.
 6. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.
 7. לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

המידע שישמש את EDP לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

5.   דיוור ישיר אלקטרוני

בכפוף לאמור להלן, EDP תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר האלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת, ואישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, EDP לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, אלא היא רשאית להעביר להם מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

6.   מסירת מידע לצד שלישי

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם EDP  .

EDP לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין  EDP  לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים.
 2. במקרה בו תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
 3. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.
 4. במידה וניתן צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 5. בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי כלשהו.
 6. EDP שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע אודותיך או אודות השימוש שלך באתר ללא קבלת רשותך, במקרה בו היא מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק או מתוך צורך להגן על זכויותיה, במקרה של טענה, תביעה או דרישה כלפיה, או במקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין   EDP  .
  EDP   תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות קשורות אליה, ובלבד שהן תשמשנה במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו, ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע, והדין החל על השימוש בו.
  אם   EDP  תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהדבר יהיה כפוף להגבלות הפסקה הקודמת לעיל.

7.   שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים של EDP מנוהלים על ידי שותפי מסחר של  EDP בארץ או בחו"ל . שירותים אלה מסופקים במישרין על ידם באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף אודותיך מידע. האיסוף והשימוש במידע זה אינו קשור ב  EDP  וכפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי אתרים אלה ולא למדיניות של  EDP  , על כן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

8.   אחזקת המידע

EDP תאחסן מידע אישי של לקוחותיה ותעשה בו שימוש ככל שיידרש לצורך מתן שירותים ללקוחותיה. EDP תעשה שימוש במידע ככל שנדרש בכדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוחות וככל שיידרש על פי כל דין.

9.   מידע אישי של קטינים

EDP אינה אוספת ביודעין מידע אישי או חברתי על ילדים מתחת לגיל 18, ואינה מאפשרת ביודעין לילדים מתחת לגיל 18 להירשם באתר לצורך קבלת שירותים מ-EDP. אם אתה מתחת לגיל 18, אל תירשם או אל תנסה להירשם לשירותים שמספקת EDP ואל תשלח כל מידע אישי ל-EDP. אסור לילדים מתחת לגיל 18 למסור מידע אישי ל-EDP או באמצעות שירותים שמספקת EDP. אם נודע ל-EDP שנאסף מידע על ילדים מתחת לגיל 18, הרי שמידע זה יימחק ככל שהדבר ניתן מבחינה מעשית. אם לדעתך EDP מאחסנת או שולחת מידע אישי של ילדים מתחת לגיל 18, עליך לפנות למוקד השירות של EDP בהקדם האפשרי.

10.אבטחת מידע

EDP מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, EDP לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אלא רק לעניין המינימום המחויב לפי החוק והדין למאגר מידע רשום, ולנתונים המאוחסנים בו בלבד.

11.הזכות לעיין במידע

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות ליין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע לו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר, רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש ל  EDP  –  לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי   EDP   על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פרטים לגבי דרכי יצירת קשר עם  EDP   מצויים לנוחותך באתר בפרק "צרו קשר".

12.שינויים במדיניות הפרטיות

EDP  רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים או שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר ובשירותי EDP  לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירותי האתר ובשירותי חברת  EDP  .

 

עודכן לאחרונה: 10/07/2017