EDP מוסמכת לתקני ISO באבטחת מידע והמשכיות עסקית

דף הבית > EDP מוסמכת לתקני ISO באבטחת מידע והמשכיות עסקית

18/10/2017

בתחומי אבטחת מידע והמשכיות עסקית ISO לוגו תקני

ISO-27001, ISO-27017, ISO-27018, ISO-27799, ISO-22301

קבוצת EDP מוסמכת  בתקני ISO בתחומי אבטחת מידע והמשכיות עסקית. ההסמכה הוענקה ע"י מכון התקנים הישראלי.

 

תקן ISO-27001 – אבטחת מידע:

זהו תקן כללי לניהול וטיפול באבטחת מידע בארגון. המשמעות של עמידה בתקן  ISO-27001 היא: קבוצת EDP  נוקטת בכלל האמצעים להתמודדות נאותה עם איומי אבטחת מידע. EDP חותרת לשפר את שביעות הרצון של לקוחותיה ע"י יישום יעיל של מערכת לניהול אבטחת המידע בארגון. EDP מספקת מענה לסיכונים בעולם אבטחת המידע, ומיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת לניהול אבטחת מידע. זאת בהתאמה לדרישות הלקוח ולדרישות החוק והתקנות הבינלאומיות.

לצפייה בתעודות ההסמכהISO-27001-2013

 

תקן ISO-27017 – ניהול ותפעול שירותי ענן:

כולל הנחיות לניהול מיטבי של אבטחת מידע בענן פרטי/ציבורי. תקן ISO-27017  מגדיר כיצד לאבטח את שירותי הענן והמידע שנאגר, מעובד או שעובר דרכו.  העמידה בדרישות התקן מעידה שקבוצת EDP  נוקטת באמצעים למימוש מחויבותה לאיכות שירותיה בתחום מחשוב ענן.

לצפייה בתעודת ההסמכה: ISO 27017-2015

 

תקן ISO-27018 – ניהול פרטיות מידע בענן:

כולל הנחיות לשמירה על פרטיות המידע בכל מחזור החיים שלו. החל משלב האיסוף וכלה בהפסקת השימוש בו. העמידה בתקן ISO-27018 מעידה שקבוצת EDP נוקטת באמצעים הדרושים בכדי לממש את מחויבותה מבחינה חוקית בהקשר להגנת הפרטיות.

 לצפייה בתעודת ההסמכה: ISO 27001-2013 And ISO 27018-2014 Best Practices

 

תקן ISO-27799 – ניהול רשומות רפואיות:

התקן קובע כללים לאבטחת מידע ונכסי מידע רפואי המאוחסנים בארגון. העמידה בדרישות תקן ISO- 27799   מעידה כי קבוצת EDP נוקטת באמצעים הדרושים להתמודדות מול איומי אבטחת מידע בעולם הרפואה.  קבוצת EDP חותרת לשפר את שביעות רצון לקוחותיה באמצעות יישום יעיל של המערכת לניהול אבטחת מידע רפואי. קבוצת EDP מיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת לניהול אבטחת מידע באמצעות התאמה לדרישות החוק ותקנות בינלאומיות בתחום המידע הרפואי.

לצפייה בתעודת ההסמכה: ISO27001-2013 And ISO27799-2008

 

תקן ISO-22301 – המשכיות עסקית:

התקן מפרט את הדרישות ממערכת ניהול המשכיות עסקית בארגון. הכרה בתקן ISO-22301 מעידה כי  EDP  נוקטת באמצעים הנדרשים להבטיח המשכיות ורציפות תפעולית. המערכת לניהול המשכיות עסקית של קבוצת EDP מאפשרת בניית מערך מוסדר של המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, תוך התאמה לדרישות חוזיות ורגולטוריות (בארץ ובעולם). קבוצת EDP מניעה בעקביות תהליכים לשיפור המערכת לניהול ההמשכיות העסקית שלה (אף מעבר לנדרש בתקן). בנוסף, התקן מעיד על חוסנה התפעולי של EDP גם בעת אסון. בכך שואפת למנוע מלקוחותיה נזקים במצבי אסון וחירום.

לצפייה בתעודות ההסמכה: ISO 22301-2012